កាលណាខ្ញុំបានឮបទ ចន្ធូនេះខ្ញុំនឹកស្រមៃដល់ថ្ងៃចូលរៀនដំបូងនៅថ្នាក់ទីប្រាំនៃអនុវិទ្យាល័យ Champou Voan នា ខេត្តកណ្តាល ។ នៅថ្ងៃចូលរៀនទីមួយលោកសាស្រ្តាចារ្យតែងតែសួរឈ្មោះរបស់សិស្សទាំងអស់គ្នា។ពេលនោះដល់វេនសិស្សស្រីម្នាក់នាងក៍ឆ្លើយថានាងឈ្មោះចន្ធូ...ឮយ៉ាងនោះសិស្សឯទៀតៗក៍ឆ្លើយទាំងអស់គ្នាថាចន្ធូ....។ ឮថាឈ្មោះចន្ធូ លោកសាស្រ្តាចារ្យ គាត់ក៍ចង់លលេងដែរ គាត់ក៍និយាយពើជាថ្មីម្តងទៀតថាគាត់ស្តាប់មិនច្បាស់ទេ... ពេលនោះនាងចន្ធូក៍ចាំបាច់ឆ្លើយជាថ្មីម្តងទៀតថាចន្ធូ...លើកទីពីរនេះសិស្សឯទៀតៗក៍ឆ្លើយទាំងអស់គ្នាថាចន្ធូ..!!សឹង តែបែកថ្នាក់រៀន...លើកទីពីរនាងចន្ធូ រលីងរលោង រកកល់ នឹងយំតែម្តងហើយ..នឹកៗទៅគួរអណិតនាងដែរ...។ " />

 
LOVE

PHOTO

MUSIC

VIDEO

RENTAL

LOGIN
PHOTOS

UPLOAD

NEW PHOTOS

GALLERIES

TOP PHOTOS

UNPOPULAR

SEARCH


GOLD SPONSOR
Shared Photograph:
PHOTO -> ALL OTHER PHOTOS

From:   [Mondolkhmer]
Date: 2014-02-22
Size: 768 x 1024
Views: 8486
Comments: 2


GO BACK

POST COMMENT

people like this site.
Embed:
ផ្កាចន្ធូ (Polianthes tuberosa) : មានដើមកំណើតមកពី ម៉ិកស៊ិក។វាត្រូវបានគេណែនាំចូនៅក្នុង ទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីពីសតវត្សទី១៦ (XVI century) នេះ។
Polianthes tuberosa flower : Native to Mexico, it was introduced in Europe and Asia from the sixteenth century.

កាលណាខ្ញុំបានឮបទ ចន្ធូនេះខ្ញុំនឹកស្រមៃដល់ថ្ងៃចូលរៀនដំបូងនៅថ្នាក់ទីប្រាំនៃអនុវិទ្យាល័យ Champou Voan នា
ខេត្តកណ្តាល ។ នៅថ្ងៃចូលរៀនទីមួយលោកសាស្រ្តាចារ្យតែងតែសួរឈ្មោះរបស់សិស្សទាំងអស់គ្នា។ពេលនោះដល់វេនសិស្សស្រីម្នាក់នាងក៍ឆ្លើយថានាងឈ្មោះចន្ធូ...ឮយ៉ាងនោះសិស្សឯទៀតៗក៍ឆ្លើយទាំងអស់គ្នាថាចន្ធូ....។ ឮថាឈ្មោះចន្ធូ លោកសាស្រ្តាចារ្យ គាត់ក៍ចង់លលេងដែរ គាត់ក៍និយាយពើជាថ្មីម្តងទៀតថាគាត់ស្តាប់មិនច្បាស់ទេ...
ពេលនោះនាងចន្ធូក៍ចាំបាច់ឆ្លើយជាថ្មីម្តងទៀតថាចន្ធូ...លើកទីពីរនេះសិស្សឯទៀតៗក៍ឆ្លើយទាំងអស់គ្នាថាចន្ធូ..!!សឹង
តែបែកថ្នាក់រៀន...លើកទីពីរនាងចន្ធូ រលីងរលោង រកកល់ នឹងយំតែម្តងហើយ..នឹកៗទៅគួរអណិតនាងដែរ...។

Mondolkhmer

7 years 209 days 19 hours 44 minutes 44 seconds ago
Like this item 1 person likes this: Kid1979


Khmer-Books.comKhmer-Books.com
About | Camboda.com, The Cambodian Photo Sharing Center @2004-2012 | Privacy